در صورت لزوم میتوانید وجوه مورد نظر را به شماره حساب زیر واریز نمایید.

شماره کارت بانک انصار:  6273811093175542

شماره حساب بانک انصار:  261170199729361

به نام آقای فردین عباسی

توجه داشته باشید رسید پرداخت را تا هنگام دریافت کالا نزد خود نگهدارید


09907561131
چگونه اعتماد کنیم